Brugervilkår

Senest opdateret: 17 februar 2024
1. BAGGRUND
1.1 Rokoko Care har udviklet en digital løsning ved samme navn, som har til formål at give patienter hurtigere og mere effektiv rehabilitering fra fysiske skader.

1.2Disse vilkår gælder for Slutbrugere og Sundhedsfagliges brug af hhv. Rokoko CAREs app og platform som led i et behandlingsforløb.

1.3 Rokoko CARE har indgået en licensaftale med en kommune, som ønsker at kunne tilbyde Rokoko CARE-løsningen som en del af sine behandlerforløb og som giver adgang til Systemet for Slutbrugere og Sundhedsfaglige.
2. DEFINITIONER
Slutbruger betyder en fysisk person, der som bruger benytter Systemet som patient eller på anden vis til at modtager et behandlingsforløb, med eller uden tilknytning af en Sundhedsfaglig.

Sundhedsfaglig betyder en organisation, enhed eller person, som leverer sundhedsydelser til en Slutbruger, og som kan tildele træningsøvelser og programmer samt få adgang til personoplysninger om Slutbrugerne, der udtrykkeligt har givet deres samtykke hertil.

Opdateringer betyder nye versioner af Systemet, som Rokoko måtte udbyde, herunder i form af enkeltstående tilretninger.

Systemet betyder den/de af Rokoko udviklede software og applikationer vedrørende Rokoko CARE-løsningen, inklusive Opdateringer, der er omfattet af den licensaftale, som Rokoko har indgået med Kommunen, og som Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige får adgang til at benytte i henhold til disse vilkår.
3. BRUG AF SYSTEMET
3.1 Systemet stilles til rådighed for Slutbrugere og Sundhedsfaglige som en software-as-a-service løsning, hvor Systemet er licenseret til en kommune, som giver Slutbrugere og Sundhedsfaglige adgang til Systemet. Slutbrugere og Sundhedsfaglige har alene en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Systemet.

3.2 Ved at oprette en bruger til Systemet accepterer Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige at være bundet af disse vilkår.

3.3 Brugen af Systemet omfatter ikke nogen ret til for Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige til at: (i) kopiere Systemet, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra Rokoko, (ii) ændre, tilpasse eller oversætte Systemet, eller dele heraf, (iii) sælge, udleje, lease, viderelicensere, eller på anden måde overdrage rettigheder til Systemet, og/eller (iv) fremstille, eller lade fremstille, andre produkter eller anden software helt eller delvist på grundlag af Systemet. Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige må heller ikke give tredjemand adgang til at gøre en af ovenstående ting.

3.4 Hvis Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige foretager handlinger i strid med disse vilkår, kan Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige ifalde erstatningsansvar over for Rokoko efter dansk rets almindelige regler, ligesom Rokoko kan lukke for adgangen til Systemet.

3.5 Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige accepterer, at brugen af Systemet sker på eget ansvar, og at Systemet leveres som det er og forefindes uden nogen form for garanti. Rokoko kan navnlig ikke garantere for, at (i) Slutbrugerens eller den Sundhedsfagliges brug af Systemet lever op til Slutbrugerens eller den Sundhedsfagliges krav eller forventninger, (ii) brug af Systemet vil være uafbrudt og fri for fejl, (iii) alle oplysninger, som Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige får som følge af brug af Systemet vil være nøjagtige og pålidelige, og (iv) at alle eventuelle fejl ved Systemet vil blive rettet.

3.6 I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgiving, fraskriver Rokoko sig endvidere udtrykkeligt alle garantier, vilkår eller betingelser af enhver art, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier, vilkår og betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse med hensyn til Systemet.
4. DRIFT OG SUPPORT
4.1 Rokoko er forpligtet til at drifte og vedligeholde Systemet i overensstemmelse med god IT-skik.

4.2 Såfremt Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige oplever driftsnedbrud eller driftsproblemer, der forhindrer eller vanskeliggør brug af Systemet, skal de give meddelelse herom til Rokoko på e-mail: help@rokokocare.com.
5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
5.1 Rokoko, dets partnere, leverandører og/eller tilknyttede selskaber ejer alle immaterielle rettigheder til Systemet. Alle informationer tilhører Rokoko. Brugen af Systemet giver ikke Slutbrugeren eller den Sundhedsfaglige nogen rettigheder til brug af Rokokos eventuelle varemærker.  
6. DATABESKYTTELSE
6.1 Rokoko behandler persondata i overensstemmelse med Rokokos privatlivspolitik, som altid kan læses på Rokokos hjemmeside https://www.rokokocare.com/privatlivspolitik. Ved aktivering af en konto accepterer Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige at have læst og accepteret Rokokos privatlivspolitik.

6.2 En Slutbruger, der aktiverer en konto, kan modtage e-mails og meddelelser fra deres Sundhedsfaglige via Rokoko relateret til de træningsprogrammer, der oprettes til dem. En Sundhedsfaglig, der aktiverer en konto, kan modtage e-mails og meddelelser fra de Slutbrugere, de følger. Den Sundhedsfaglige er dataansvarlig for de personoplysninger, den Sundhedsfaglige behandler i Systemet om Slutbrugeren.  Den Sundhedsfaglige accepterer at beskytte Slutbrugerens persondata på et niveau, som ikke ligger under niveauet i Rokokos privatlivspolitik.

6.3 Slutbrugeren og den Sundhedsfaglige er forpligtet til at holde deres adgangskoder og brugernavne hemmelige og til ikke at dele dem med tredjemand.
7. ANSVARSBEGRÆNSNING
7.1 Rokoko er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tab eller følgeskader, herunder produktansvar, tabt fortjeneste, tab af data eller tab af brug af data. Rokokos maksimale erstatningsansvar under Aftalen kan ikke overstige et beløb på 100.000 kr.

7.2 Rokoko kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser som følge af brugen af Systemet, herunder tilliden til data, der er genereret i Systemet.
8. OVERDRAGELSE AF BRUGERADGANG
8.1 Slutbrugere og Sundhedspersonale er uberettigede til uden forudgående skriftligt samtykke at overdrage de af nærværende vilkår omfattede rettigheder til tredjemand.
9. VILKÅRENES HELHED
9.1 Hvis en del af disse vilkår erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af den øvrige del af vilkårene, som fortsat er gyldig og kan håndhæves.
10. LOVVALG
10.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med vilkårene og/eller Slutbrugernes og Sundhedspersonalets brug af Systemet, skal afgøres efter dansk ret.