Privatlivspolitik

Senest opdateret: 26 januar 2024

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan dine personlige oplysninger indsamles og behandles af Rokoko Care ApS (“Rokoko Care”), når du som privatperson bruger vores app Rokoko Care (”appen”), og/eller vores hjemmeside www.rokokocare.com ("hjemmesiden").

Appen er gratis at downloade og benytte for dig som borger. Tilladelse til brug af appen kan oprettes af en sundhedsfaglig organisation i forbindelse med et genoptræningsforløb.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den såkaldte databeskyttelsesforordning (forordning 2016/679) (”GDPR”). Personoplysninger er enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. navn og mailadresse.

Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, giver vi dig besked ved at revidere datoen øverst i privatlivspolitikken, og afhængigt af de specifikke ændringer vil vi give dig yderligere varsel og/eller kræve et fornyet samtykke. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken, hver gang du tilgår appen, for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, og hvordan du kan beskytte dit privatliv.
Hvilke personoplysninger behandler vi?
Når du benytter vores app eller hjemmeside kommer vi til at behandle almindelige personoplysninger om dig, herunder navn og e-mailadresse, samt oplysninger om dine trænings- og symptommæssige fremskridt ved brug af appen:
Ved brug af appen
Ved brug af vores app indsamler vi automatisk generelle oplysninger om dig, herunder:
  • Loginoplysninger, herunder e-mailadresse, navn og adgangskode

  • Logoplysninger om din brug af appen, herunder enhedstype, hvilke funktioner du benytter i appen samt IP-adresse

  • Enhedsoplysninger om den enhed, som du tilgår appen fra, herunder oplysninger om software og hardware og enhedsidentifikator (enheds-id), netværksoplysninger og tidszone

  • Oplysninger om din brug af appen, herunder dine træningsmæssige fremskridt, score og oplysninger, du giver vedrørende feedback og andre spørgeskemaer, der tilbydes i appen.  

  • Eventuelt andre oplysninger du måtte indtaste i appen

Ved brug af hjemmesiden
Når du tilgår vores hjemmeside kan vi indsamle generel information om dig gennem kontaktformularer, herunder:

Personlig identificérbar information: I forhold til kontaktformularer, konkurrencer eller sociale medier kan vi bede om personlige oplysninger såsom navn, alder, uddannelse, arbejdsplads og telefonnummer. Vi indsamler ikke disse oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, normalt opnået ved, at du selv giver os disse oplysninger.

Brug af hjemmeside: Vi indsamler automatisk information om hvordan du bruger vores hjemmeside, de emner der interesserer dig, de sider du besøger under dit besøg og før dit besøg, hvilken type browser du bruger og adgangstiderne og varigheden af ​​dit besøg.
Nyhedsbreve og markedsføring
Vi behandler din e-mailadresse, hvis du samtykker til at modtage nyheder og anden markedsføringsmateriale fra os.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede kendskabet til vores tjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Dine personoplysninger og det dertilhørende samtykke slettes, når samtykket tilbagekaldes. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i 2 år efter tilbagekaldelse.
Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger på forskellige juridiske grundlag:
Kontrakt med dig
I forbindelse med levering af appen til dig, behandler vi personoplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.
Samtykke
Vi kan behandle personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og GDPR art. 9, stk. 2, litra a. Vi beder eksempelvis om dit samtykke til, at vi kan behandle trænings- og symptomsdata i appen.
Legitim interesse
I forbindelse med analyse over brug af appen og hjemmeside har vi en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Vi har en legitim interesse i at kunne forbedre vores ydelser, at kunne levere relevant data vedrørende din træning og symptomer, og at kunne overvåge brugen af vores ydelser.
Opbevaring af personoplysninger
Rokoko Care opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne tilbyde dig appen eller på anden måde opfylde formålene som beskrevet ovenfor, medmindre yderligere opbevaring er påkrævet for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav eller for at overholde gældende lovgivning, herunder regnskabsregler.
Modtagere af dine personoplysninger
Under genoptræningsbehandlinger vil du have mulighed for at dele dine personlige oplysninger med den sundhedsperson, der er ansvarlig for din genoptræning. Se venligst deres specifikke privatlivspolitik, før du deler dine oplysninger, herunder følsomme oplysninger.

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder såsom din behandler. Derudover kan dine personoplysninger blive delt med vores databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med.
Overførsel til tredjelande
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i et datacenter i EU. Der kan dog ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU, eksempelvis USA. Hvis vores (under)databehandlere er placeret uden for EU og der ikke foreligger en tilstrækkelighedsafgørelse fra EU-Kommissionen, anvender vi EU-Kommissionens standardkontraktklausuler for internationale overførsler som overførselsgrundlag.
Sikkerhed
Rokoko Care har taget rimelige forholdsregler for at beskytte personoplysninger om dig mod tab, tyveri, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og ødelæggelse.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Push-meddelelser
Vi sender push-meddelelser eller advarsler til din mobilenhed for at give genoptræningsrelateret information, serviceopdateringer, salgsfremmende meddelelser og andre relaterede meddelelser, hvis du har accepteret sådanne meddelelser. Du kan deaktivere disse meddelelser ved at ændre dine meddelelsesindstillinger på din enhed.
Kontakt og klager
Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:
Rokoko Care ApS
Sankt Gertruds Stræde 10
1129  København K
help@rokokocare.com